Järvamaa suurim omavalitsus on sündinud. Lisatud LEPINGU TEKST!

23 okt 17
Sulge
Saada artikkel
Send this form
Category: Järvamaa

Isamaa ja Res Publica Liit, Reformierakond ja Keskerakond sõlmisid laupäeval Türi valla juhtimiseks koalitsioonileppe.

Foto: Türi IRL FB

 

Samal päeval peeti ka senise Türi valla viimast sünnipäevapidu ning edasi minnakse maakonna suurima omavalitsusena – Türi vallaga liitusid Väätsa vald ja seni Raplamaale kuulunud Käru vald.

 

Koalitsioonilepingus on kirja pandud kõigi erakondade jaoks olulised märksõnad ja põhimõtted. Senine hea koostöö osapoolte vahel annab kindlustunde, et valdade tegelik ühendamine ja edasine Türi valla arendamine sujub tõrgeteta ning saavutatakse kiiresti ühine hingamine nii valla juhtimises kui koostöö kogukondadega.

 

Türi vallavanemana jätkab Pipi-Liis Siemann IRL-ist, volikogu esimehena Andrus Eensoo Reformierakonnast ja volikogu aseesimehena Raivo Matsina Keskerakonnast. 23-liikmelises volikogus on IRL-il 10 kohta, Reformierakonnal 3 kohta, Keskerakonnal 1 koht, Sotsiaaldemokraatlikul erakonnal 7 kohta ja Eesti Konservatiivsel Rahvaerakonnal 2 kohta. 

 

Türi vallavolikogu I koosseisu esimene istung toimub reedel, 27. oktoobril kell 15 Türi Vallavalitsuse haldushoone III korruse saalis. Vastavalt ühinemislepingule tegutseb Türi Vallavolikogu kuni uue omavalitsusüksuse volikogu poolt põhimääruse kehtestamiseni Türi valla põhimääruse alusel.

 

Kuni aasta lõpuni jätkavad ametiasutused ehk Türi, Väätsa ja Käru vallavalitsused oma tööd senisel viisil, seega saavad kõik vallaelanikud oma teenused ja nõuanded harjumuspäraselt ametiasutuse vahendusel.

 

Uues Türi vallas on 1. oktoobri seisuga 11 090 inimest ja valla haldusterritoorium enam kui 1000 ruutkilomeetrit.

 

Volikogu koosseis:

Pipi-Liis Siemann, Elari Hiis, Kaarel Aluoja, Heli Martin, Riina Järva (Kaia Iva asendusliige), Vitali Gansen, Aili Avi, Teet Hanschmidt, Heili Burmeister, Lea Urb, Andrus Eensoo, Tanel Viljat, Mati Sadam, Raivo Matsina, Lauri Läänemets, Veiko Valang, Jaanus Marrandi, Piret Lai, Kati Nõlvak, Heigo Laaneoks, Toomas Marrandi, Elar Niglas, Heli Koit.   

 

Koostööleping
Türil, 21. oktoobril 2017. aastal

Erakond Isamaa ja Res Publica Liidu Türi osakond, Eesti Reformierakonna Türi piirkond ja Eesti Keskerakonna Türi osakond (edaspidi nimetatud „osapooled“) sõlmisid Türi valla jätkusuutlikuks juhtimiseks aastatel 2017-2021 alljärgneva koostöölepingu:

Üldpõhimõtted
• Osapoolte esindajad Türi vallavolikogus võtavad vastutuse Türi valla arenguks vajalike otsuste vastuvõtmise ja elluviimise eest.
• Türi valla heaks oleme valmis koostööks erineva maailmavaatega inimeste ja organisatsioonidega ning erinevate huvigruppidega.
• Teeme endast oleneva selleks, et aidata kaasa valla jätkusuutlikkusele, töökohtade loomisele ja elukeskkonna arengule. 
• Uue Türi valla kõigis piirkondades arvestame elanike erinevate vajaduste, kohalike traditsioonide ning arenguvõimalustega, toetame ja märkame, küsime tagasisidet, kaasame otsustamisse ja paneme oma õla alla headele algatustele.
• Lähtume oma tegevuses Türi valla, Väätsa valla ja Käru valla vahel sõlmitud ühinemislepingust ning ühinenud valdade arengukavadest.

Juhtimine ja arendus
• Austame ja hoiame meie riigi ja kõigi eestlaste püsiväärtusi: kodusoojust, oma valla tunnet, rahvustunnet, meie keelt ja kombeid.
• Teeme tihedat ja sisukat koostööd kogukonnaga.
• Arendame kogu piirkonda läbimõeldult ja ühistel alustel, toetudes hästi toimiva vallavalitsuse ning allasutuste tööle.
• Esindame valda väärikalt nii riigi ja maakonna tasandil kui ka välispartneritega suheldes, teeme jätkuvalt koostööd naaberomavalitsustega.
• Hoiame tasakaalus valitsemiskulud ja avalike teenuste kõrge kvaliteedi, valla arengu kavandamisel tugineme realistlikule analüüsile ja selgele tulevikuvisioonile.
• Oleme aktiivsed lisavahendite hankimisel valla arenguks vajalikeks tegevusteks ja investeeringuteks.
• Edendame Türi valla kui kvaliteetsete teenustega hea elukoha ning ettevõtjasõbraliku omavalitsuse tuntust Eestis.

Ettevõtlus 
• Oleme ettevõtjale heaks partneriks, abistame ettevõtjaid Türi vallas tegevuse alustamisel ja arendamisel.
• Tunnustame jätkuvalt valla ettevõtjaid, nende edukus aitab kaasa vallaelanike elukvaliteedi tõusule.
• Viime kokku ettevõtjaid, aitame leida koostöövõimalusi.
• Loome Ettevõtjate Akadeemia, mis pakub enesetäiendamise ja silmaringi laiendamise, uute ideede hankimise võimalusi. 
• Teeme ettevõtluse arendamisel koostööd teiste omavalitsuste ja sõprusomavalitsustega. 
• Edendame elamusturismi, turundame kohalikke sündmusi ja võimalusi, eksponeerime Türi valla võimalusi ja ärgast vaimu.
• Aitame atraktiivsete turismiinfokaartide, infotahvlite ning ettevõtjatega koostöösidemete loomisega tuua Türi valda külalisi ja uusi elanikke ning elavdada meie majandust.

Elukeskkond
• Teostame valla tänavate ja teede remonditöid kasvavas mahus. Rekonstrueerime Tehnika ja Tolli tänava koos piirnevate kõnniteedega. 
• Loome riigi toel uusi kergliiklusteid ning turvalisi liiklussõlmi.
• Hoiame tolmuvabana koduümbruste kruusateed. 
• Toetame kiire interneti kättesaadavust omavalitsuse territooriumil.
• Rekonstrueerime valla tänavavalgustussüsteemid energiasäästlikumaks.
• Tähtsustame heakorda kogu vallas. Koostame kava asulakeskuste haljastuse ja parkide korrastamiseks. Aitame korraldada heakorrakampaaniaid ja talguid.
• Hoolitseme selle eest, et ühistranspordikorraldus oleks võimalikult paindlik.
• Korrastame koostöös Maanteeametiga bussiooteplatvormid ja ootepaviljonid, valgustame bussipeatused.
• Hoiame Väätsa järveäärset puhkeala heakorrastatuna, arendame edasi Türi tehisjärve ja Käru puhkeala, aitame hoida korras külaplatse ning asulakeskusi. 
• Säilitame Türi kui aedlinna iseloomuliku miljöö, otsime koostöös arhitektide ja maastikuarhitektidega uuenduslikke lahendusi avaliku ruumi arendamiseks. 
• Motiveerime omanikke oma vara hooldama, likvideerima põlenud ja lagunenud hooneid. 
• Toetame korteriühistute arendamist ning ühistegevust.

Haridus
• Panustame jätkuvalt Türi Ühisgümnaasiumi arengusse, kogukonnale vajalik gümnaasium pakub nii tippteadmisi kui ka paindlikke õpivõimalusi.
• Ehitame valmis uue koolimaja Türi Põhikoolile, parendame iga-aastaselt kõigi koolide õpikeskkonda. 
• Jätkame Kabala, Laupa ja Väätsa mõisakoolide arendamist ning kõigi koolide eripära toetamist.
• Kujundame kõigis valla koolides uuenenud õpikäsitust toetavat koolikultuuri. Väärtustame kodulähedast algharidust.
• Toetame lapse loovust arendavaid algatusi ja pakume tuge erivajadusega lastele. 
• Arendame Türi Toimetulekukooli ning haridusliku erivajadustega laste õpet.
• Renoveerime Türi Lasteaia Kesklinna maja ja nüüdisajastame kõiki lasteaedu.
• Jätkame koostööd Järvamaa Kutsehariduskeskuse ning teiste koolitusorganisatsioonidega, et meie elanikud õpiksid elukestvalt, omandaksid uusi teadmisi ja vajalikke uusi oskusi. 
• Arendame Kesk-Eesti Õppe- ja Kompetentsuskeskuse tegevusi, toetame Väärikate Ülikooli Rapla- ja Järvamaal.

Lapsed, noored ja pered
• Suurendame sünnitoetust ja ranitsatoetust. 
• Toetame Türi valla peresid nii tähtsündmustel kui rasketel hetkedel toetuste ja vajalike teenustega.
• Türi valla elanike arvu suurendamiseks loome kodutoetuse peredele Türi vallas oma esimese kodu soetamiseks.
• Loome perekeskuse, mille abil toetame vanemlust ja tagame lastele vajaliku abi igal eluetapil.
• Toetame noori, nende värskeid ideid ja noortekogu tegevust.
• Toetame huvitegevuse, muusikahariduse, sportimisvõimaluste ja ujumisõppe kättesaadavust valla noortele veelgi paindlikuma transpordikorraldusega. Igaüks võib valida sobiva huvitegevuse või huvikooli nii Türi vallas kui naaberomavalitsuses, Türi vald toetab ka teistes omavalitsustes huvitegevuses osalemist. 
• Peame tähtsaks isamaalist kasvatust ning aitame kaasa Kaitseliidu Järva Maleva Türi üksikkompanii ja Naiskodukaitse Türi jaoskonna tegevusele ning noortetööle.

Sotsiaalne turvalisus, terviseedendus ja tervishoid
• Märkame ja toetame kõiki abivajajaid. 
• Ehitame uue hoone Türi perearstikeskusele. Koostöös Järvamaa Haiglaga pakume ka uues majas eriarstiteenuseid, seal saavad soovi korral ruumid ka hambaarstid ja kiirabi. 
• Perearsti teenuspunktide toimimiseks kõigis senistes piirkondades toetab vald ka edaspidi perearste kommunaalkulude katmisel.
• Säilitame tasuta bussiliini ning sotsiaaltranspordi, abistame eakaid ja erivajadusega inimesi võimalikult kaua oma kodus hakkamasaamisel. 
• Toetame vajadusel peresid eakate hooldekoduteenuse eest tasumisel. 
• Teeme koostööd eakatega, jätkame eakate ümarlaua tegevust. Toetame eakate ühistegevust noortekeskustes ja külakeskustes.
• Pakume tuge abivajajatele sotsiaaleluruumide ja erinevate teenuste näol ning tagame koduteenuste kättesaadavuse, abistame vajalike erialaspetsialistideni jõudmisel.
• Laiendame turvakaamerate võrgustikku, teeme avaliku korra kaitsel koostööd politseiametnike ja kogukonnaga.
• Toetame abipolitseinike, vetelpäästjate ja vabatahtlike tuletõrjujate tegevust.

Sport ja terviseedendus
• Väärtustame tervistedendavate harrastustega tegelemist. 
• Ehitame Türil valmis uue spordihoone, korraldame ligipääsu treeningutele kõigile vallaelanikele. 
• Spordiklubide rahastamissüsteemi abil tagame mitmekülgsed võimalused spordiharrastusteks nii täiskasvanutele kui ka lastele ja noortele. 
• Ujumisteenuse vallapoolse osalise rahastamisega tagame ujumisvõimaluse ja saunateenuse, tugevdame elanike tervist ning suurendame veeohutust.
• Korraldame kogu vallarahvale suunatud kultuuri- ja spordisündmusi valla eri piirkondades, rajame koostöös riigi ja teiste organisatsioonidega uusi kergliiklusteid ning välispordiväljakuid.

Küla ja linnaelu
• Türi linn on ka edaspidi väärikas vallakeskus, tagame valla erinevate piirkondade transpordiühendused vallakeskusega.
• Toetame külade ühistegevust ja uue Türi valla elanike kogukonnatunde kujunemist.
• Maaelu- ja seltsitegevuse komisjoni, külavanemate ja sädeinimestega ning valla kodanikeühendustega koostöös aitame ellu viia vajalikke projekte, algatada uusi ettevõtmisi ning hoida elus traditsioone. 
• Investeerime külade initsiatiivil kooskäimiskohtade arendamisse.
• Aitame kaasa avalikult kasutatavate tervise- ja puhkealade väljaarendamisele ning korrashoiule.

Kultuur
• Suurendame toetusi külaseltsidele ja aitame kaasa uutele algatustele.
• Toetame ning arendame Türi vapiüritusi (lillelaat, Kevadpealinn, Kevadfestival, Paide-Türi rahvajooks, tšellofestival, Käru järve päev ning Väätsa korterelamute festival) ning kohalikke traditsioonilisi üritusi (Kabala laulu- ja tantsupidu, Oisu kodukandipäevad, Rassi metsa- ja matkapäev, kohvikutepäev, avatud talude päev jne). 
• Hoiame oma rahvakultuuri püsimist kultuurisündmuste ning traditsiooniliste ja uuenduslike huviringide tegevuse toetamise kaudu. 
• Koostöös teiste organisatsioonidega restaureerime ja arendame Türi ja Käru kirikut.
• Toome Türi valda ka professionaalset kunsti ja kultuuri, toetame galerii, kohalike harrastuskunstnike ja taidlejate tegevust.
 

Türi vallas valitsemisvastutuse kandmiseks jagavad partnerid omavahel kohustused ja rollid järgmiselt: volikogu esimehe ametikohale valivad koalitsiooniliikmed Reformierakonna esindaja Andrus Eensoo, aseesimehe ametikohale Keskerakonna esindaja Raivo Matsina ning vallavanema ametikohale Isamaa ja Res Publika Liidu esindaja Pipi-Liis Siemanni.


nipi, 28-10-17 15:33:
Paidest tulid jaan ja Jüri
palja päri ja palja t.ri!
Arvo, 24-10-17 09:22:
Kohapealseid olukordi aitaks paremaks muuta erinevad kogukonnad.
to Oisukas, 23-10-17 22:45:
tean, tean, et Türi linna rahval pole oma esindust nagu oisukatelgi, kes olid end vallavõimule end maha müüma!Nii nagu Eesti Brüsselile! Oisu asju ju otsustakase Türi vallas aga mitte enam Oisus!Kes on see oisukas, kes oisulasi Türi vallas esindab?
Kalle Kroon, 23-10-17 21:56:
Pipi on parim keda sinna ametisse soovida.
Oisukas, 23-10-17 21:40:
Mida sina Paidekas Tead ?

Meil on siin suurepärases korras mida sa jahud siin ?

Olgugi et Paide on Türist vanem on meil Aedlinnatiitel taskus meil toimub Türi Kevadfestival ja Lillelaat mida Kuma tublisti kajastab. Nii et Türi pole küla vaid väike armas linnake enne Paidet Särevere,Taikse ja Oisu on enne türit ühesõnaga palun Ole Lihtsalt vait Lugupeetud Paidekas
Nonoh, 23-10-17 21:03:
Uskumatu. Nüüd vaja valla rahast renoveerida lasteaeda. Kui pakuti projekti raha siis seda ei tahtnud, juu siis niii rikas vald.

Mis sa teed jäi Pipi etteotsa ja kõik jääb samaks. Ei lähe halvemaks vast aga no paremaks ka kindlasti mitte. Siiamaale pole midagi ju suudetud korda saata. Ja vana säilitamine okei et jah halvemaks pole läinud türi linnale aga äärepoolsemad alad ?
Tulge aga Väätsa ja Käru, saab teiepealt natuke rasva koorida ja varsti on teie majadefestival ja järvepäevad "vallakeskuses."
Elena, 23-10-17 12:10:
Selline koalitsioon peaks tulema ka 2019 riigikogusse, oleks väga tore!
paidekas, 23-10-17 10:51:
Ja Türi linn nagu küla keset valda! Ei linnapead, ei linnavanemat, ega üldsegi linnajuhte pole olemas! Vot nii!
Paide oli vähemalt aru peas, et Türi linna teed ei läinud.
Tarm, 23-10-17 10:04:
Arvata oligi valla juht samaks jääb,huvitav millest seisneb see teede hooldus,remont kas ka vald koristab oma maa pealt ausvad lehed ise ära???
Lisa kommentaar *
*